قوانین پرداخت ؟

در صورت پرداخت و کثر وجه از حساب شما ، بایستی از طریق بخش پشتیبانی درگاه موجود سایت پیگیری نمایید.

قبل از پرداخت ، بایستی از خرید خود مطمئن باشید و بعد پرداخت را انجام دهید.

تمامی درگاه های موجود در سایت معتبر بوده و شما بایستی بر اساس ضوابط بانکی پرداخت را انجام دهید.

عزیزانی که پرداخت خود را از طریق کارت بانکی به صورت کارت به کارت انجام می دهند ، بعد از انجام عملیات بانکی ، بایستی شماره کارتی که توسط آن پرداخت صورت گرفته را برای تیم فروش ارسال ، تا آن ها پس از بررسی دستراسی را برای شما فعال نمایند و این کار می تواند تا 48 ساعت زمان بر باشد.

در زمان پرداخت به صورت کارت به کارتی ، در صورتی که تیم فروش تراکنش شما را در لیست تراکنش ها پیدا نکند ، خرید شما مردود می باشد و بایستی از طریق بانک اقدام که پیدا کردن تراکنش کنید.

عزیزانی که پرداخت خود را از طریق کارت های هدیه آمازون و ... انجام می دهند ، بعد از انجام خرید کارت هدیه ، بایستی کارت را برای تیم فروش ارسال ، تا آن ها پس از بررسی دستراسی را برای شما فعال نمایند و این کار می تواند تا 48 ساعت زمان بر باشد.